Werking MFC

"Ons huis, een plek om te groeien"

Het multifunctioneel centrum (MFC) Kasterlinden biedt een stimulerend leer- en leefklimaat voor leerlingen van 6 tot 25 jaar, met een visuele beperking, een auditieve beperking, een spraak- en taalontwikkelingsstoornis, autismespectrumstoornis of ernstige gedrags- en emotionele stoornis. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van MFC Kasterlinden, net zoals van de scholen Kasterlinden en Zaveldal,  

We zijn als MFC erkend door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap sinds 1 september 2023.  

Om goed te kunnen groeien is er nood aan een goede voedingsbodem. Wij willen uw kind laten bloeien in een omgeving waar we volgende waarden centraal zetten, om uw kind veerkrachtig te laten ontwikkelen: verbondenheid, competentie-ontwikkeling, stimuleren van autonomie en zorg dragen voor mekaar

De Cirkel van Veerkracht

Verbondenheid nastreven en versterken (Ik hoor erbij!) 
We streven bewust naar een positieve leefsfeer waar jullie kind, maar ook alle collega’s zich welkom voelen. In heel kleine maar bewuste acties werken we aan dit gevoel van verbondenheid. 

Competenties ontwikkelen (Ik kan het!) 
We trachten onze werking nauw te laten aansluiten bij hoe je kind ontwikkelt. We hebben oog voor de verschillende leerstijlen en benoemen de sterktes in plaats van de klemtoon te leggen op beperkingen. 

Stimuleren van autonomie (Ik doe het zelf!) 
Het doel van opvoeden is dat de kinderen uiteindelijk voldoende autonoom of zelfstandig worden. We stimuleren initiatiefnemen en leren hen succeservaringen opdoen, maar leren hen ook verantwoordelijkheid op te nemen voor hun beslissingen en hun handelen. We hebben hierbij oog voor de relatie met ‘de ander’. We streven naar zelfregulerend en op waarden gebaseerd gedrag. Om dit te kunnen bereiken dienen we jonge mensen voldoende kans te geven om hierin te groeien. 

Zorg dragen voor mekaar (We doen het voor elkaar!) 
We leven deze waarde voor door onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren te zorgen en steeds nabij te zijn. Tevens dagen we jongeren en kinderen uit om ook zelf op te komen voor de mensen rondom hen, om een helpende hand uit te reiken. Door deze persoonlijke ervaring ontdekken jongeren en kinderen de waarde om iets de doen voor de ander of steun te bieden. Deze verrijkende ervaring zet hen aan om positief te participeren aan de samenleving. 

Veiligheid als voorwaarde om te kunnen groeien 
Mensen kunnen maar groeien en ontwikkelen als ze zich veilig voelen. In het MFC gaan we voor het creëren van een veilig leefklimaat waar we kunnen groeien en bloeien.

Zelfstandigheid

We willen jullie kind zo zelfstandig mogelijk maken, op alle domeinen.

Bij de jongere internen ligt de nadruk op zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

De oudere kinderen leren ook het openbaar vervoer gebruiken, naar de winkel gaan en huishoudelijke taken doen. Ze ontdekken hoe ze hun tijd zelf zinvol kunnen invullen. Ze mogen ook alleen activiteiten doen.