Visie en missie

Campus Kasterlinden bestaat uit een basisschool met kleuter- en lagere afdeling, een secundaire school en een MFC. Het Leersteuncentrum is verhuisd naar Campus Technologielaan in Sint-Agatha-Berchem.

Vijf groepen

Campus Kasterlinden heeft vijf doelgroepen. Iedere leerling behoort tot een van deze groepen:

  • een autismegroep: leerlingen met autisme (type 9)
  • een taalgroep: leerlingen met een spraak- of taalstoornis (type 7)
  • een bilinguale gehoorgroep: dove en slechthorende leerlingen (type 7)
  • een visusgroep: blinde en slechtziende leerlingen (type 6)
  • een GEmS-groep: leerlingen met een emotionele en/of gedragsstoornis (type 3, alleen in BuBaO Lager)

Eén visie

We hanteren op campus Kasterlinden eenzelfde visie. De uitgangspunten zijn:

  • oplossingsgericht
  • zelfgestuurd
  • handelingsgericht
  • ervaringsgericht

Mogelijkheden en talenten van kinderen voorop

Kasterlinden wil een veilig leer- en leefklimaat creëren. We vertrekken vanuit de mogelijkheden en de talenten van kinderen. Op die manier worden kinderen gemotiveerd om te leren. Het is belangrijk om hun zelfstandigheid en hun zelfredzaamheid te stimuleren, rekening houdend met hun beperking. Zo kan hun zelfvertrouwen optimaal groeien. Door hun eigen mogelijkheden te leren inschatten, werken kinderen aan hun zelfontplooiing.

Aandacht voor de totale ontwikkeling

Vanuit een positief realistisch zelfbeeld, met respect voor de eigenheid van iedereen, kunnen kinderen vlot leren en integreren in de samenleving. Ieder kind heeft ook een eigen netwerk. Binnen dat netwerk is Kasterlinden een schakel die rekening houdt met elk onderdeel van de ketting. We spreken iedereen op een gelijkwaardige manier aan: het kind, de ouders, professionele en andere partners. Kasterlinden wil kinderen de beste kansen geven om hun weg te vinden, nu en in de toekomst.

Kasterlinden zet het kind als partner centraal. We besteden aandacht aan de totale ontwikkeling. School en internaat streven naar evenwaardigheid tussen cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en andere domeinen. We houden rekening met de specifieke ontwikkelingsbehoefte van ieder kind.

Groeikansen voor iedereen

Onderwijzen is een actief proces dat iedereen aanzet om te handelen. Kinderen en begeleiders worden creatief geprikkeld om samen op onderzoek te gaan. Vanuit interactie en dialoog leren ze keuzes te maken en om te gaan met hun beslissingen. Kasterlinden werkt functioneel en toekomstgericht: leerstof is een middel, geen doel op zich.
Ook de talenten van personeelsleden zetten we in. Positieve verwachtingen geven aan iedereen de meeste groeikansen. Kasterlinden reflecteert over haar eigen werking, bevraagt, evalueert en stuurt bij waar nodig. Betrokkenheid staat centraal.

Om een bloem te laten groeien, trek je niet van boven aan de blaadjes, maar geef je haar water.