Werking ondersteuningsmodel

Voor wie bieden we ondersteuning?

Wanneer de basiszorg en verhoogde zorg voor een leerling ontoereikend is en de school voor gewoon onderwijs een beroep wil doen op ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, zal er door het CLB, samen met de school, de ouders en de leerling een HGD-traject (handelingsgericht diagnostisch traject) doorlopen worden. Indien blijkt dat de zorg op fase 0 en 1 onvoldoende is, kan er door het CLB een (gemotiveerd) verslag opgemaakt worden. 

Beschikt de leerling over een geldig (gemotiveerd) verslag en je hebt als school een duidelijke ondersteuningsvraag op fase 2 en 3, kan je ondersteuning aanvragen bij ons ondersteuningsmodel! 

Voor de brede types (type BA, 3 en 9) vraag je ondersteuning aan bij de school buitengewoon onderwijs waar je als school bij aangesloten bent. 

Voor de kleine types (type 2, 4, 6, 7 aud., 7 STOS) kan je als school, in samenspraak met de ouders, kiezen met welk ondersteuningsmodel je wil samenwerken. 

Hoe werken we?

Binnen het ondersteuningsteam van Kasterlinden maken we een opdeling tussen de twee sporen: 

- Voor de brede types (type BA, 3 en 9) is ons werkingsgebied opgedeeld in verschillende regio's. Het regioteam is verantwoordelijk voor alle aanmeldingen binnen deze regio. In samenspraak met de betrokken regiocoachen bieden ze antwoord op de ondersteuningsvraag. We werken hierbij volgens een solidariteitsprocedure. 

- Voor de kleine types zijn de ondersteuners voor de types 2,6 en 7 aud. in twee regioteams onderverdeeld. De ondersteuners die verantwoordelijk zijn voor de leerlingen voor de types 4 en 7 STOS zijn opgedeeld in drie regioteams. Ook zij worden aangestuurd door een regiocoach

Daarnaast zetten we heel hard in op het uitbouwen van professionalisering en expertisedeling om de ondersteuningsvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Verschil vroeger en nu?

Doorheen de jaren zijn er een aantal wijzigingen gebeurd om optimaal toe te werken naar een inclusieve leeromgeving. Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION. Je school bepaalt samen met alle partners (ouders, CLB, ondersteuningsmodel,...) waar de accenten van de ondersteuning op zullen liggen.

De onderwijsbehoeften van leerlingen én de ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart gebracht. De bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om meer in te zetten op leerkracht- en teamgerichte ondersteuning. Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar. Op die manier willen we ondersteuning op maat van de leerling en de school aanbieden. 

Hier kan je het verschil tussen de vroegere GON-begeleiding en het huidige ONW vinden. in de huidige context wordt er meer gefocust op de leerkrachtgerichte ondersteuning.