Naar homepagina Kasterlinden

Visie & missie

Campus Kasterlinden bestaat uit een basisschool met kleuter- en lagere afdeling, een secundaire school en een internaat. Vanaf 1 september 2017 heeft de campus ook een ondersteuningsteam (vroegere GON-begeleiding). We zijn sinds die dag ook onderdeel van het OndersteuningsNetwerk Centrum (ONW Centrum).  Onze campus heeft 5 doelgroepen:

  • leerlingen met autisme (type 9),
  • leerlingen met een spraak- of taalstoornis (type 7),
  • dove en slechthorende leerlingen (type 7)
  • blinde en slechtziende leerlingen (type 6)
  • leerlingen met een emotionele en/of gedragsstoornis (type 3, enkel in BuBaO Lager)

Deze leerlingen zijn vertegenwoordigd in een visusgroep, een bilinguale gehoorgroep, een taalgroep, een autismegroep en een GEmS-groep.
We vinden het belangrijk als campus éénzelfde visie te hanteren: oplossingsgericht, zelfgestuurd, handelingsgericht en ervaringsgericht.

Kasterlinden wil een veilig leer- en leefklimaat creëren en vertrekken vanuit mogelijkheden en talenten van kinderen. Hierdoor worden kinderen gemotiveerd om te leren. Het is belangrijk om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren rekening houdend met hun beperking. Zo kunnen zelfvertrouwen en vertrouwen optimaal groeien. Door eigen mogelijkheden te leren inschatten komen kinderen tot zelfontplooiing.

Vanuit een positief realistisch zelfbeeld met respect voor ieders eigenheid kunnen kinderen vlot leren en integreren in de samenleving. Binnen het netwerk rond het kind is Kasterlinden een schakel die rekening houdt met elk onderdeel van de ketting. Het kind, de ouders, alle professionele en andere partners worden op een gelijkwaardige manier aangesproken. Kasterlinden wil kinderen de beste kansen geven om hun weg te vinden nu en in de toekomst.

Kasterlinden zet het kind als partner centraal en besteedt aandacht aan de totale ontwikkeling. School en internaat streven naar evenwaardigheid tussen cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en andere domeinen. Ze houden rekening met ieders specifieke ontwikkelingsbehoefte.

Onderwijzen is een actief proces waarin iedereen gestimuleerd wordt om te handelen. Kinderen en begeleiders worden creatief geprikkeld om samen op onderzoek te gaan. Vanuit interactie en dialoog leren ze keuzes maken en omgaan met hun beslissingen. Kasterlinden werkt functioneel en toekomstgericht: leerstof is een middel, geen doel op zich.
Ook talenten van personeelsleden worden ingezet. Positieve verwachtingen geven aan iedereen de meeste groeikansen. Kasterlinden reflecteert over haar eigen werking, bevraagt, evalueert en stuurt bij waar nodig. Betrokkenheid is hierbij het sleutelwoord.

Om een bloem te laten groeien, trek je niet van boven aan de blaadjes, maar geef je haar water.

visie