Naar homepagina Kasterlinden

Visie

Als basisschool voor buitengewoon onderwijs, wil Kasterlinden op een ‘buitengewone wijze’ onderwijs bieden.

Over onze schoolvisie is lang nagedacht. Met veel zorg willen we een boodschap overbrengen over hoe we met leerlingen omgaan, onderwijs bieden en hoe we hen willen gidsen in hun ontwikkeling tot evenwichtige jongeren met voldoende kennis, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Wat maakt onze school buitengewoon?

Kasterlinden wil een veilig leerklimaat creëren en vertrekt van de mogelijkheden en talenten van kinderen. Daardoor worden kinderen gemotiveerd om te leren. We vinden het belangrijk om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren, rekening houdend met hun beperking. Zo kunnen zelfvertrouwen en vertrouwen optimaal groeien.

Kinderen komen tot zelfontplooiing door hun eigen mogelijkheden te leren inschatten. Vanuit een positief realistisch zelfbeeld met respect voor ieders eigenheid kunnen kinderen vlot integreren in de samenleving.

In het netwerk rond het kind is Kasterlinden een schakel die rekening houdt met elk onderdeel van de ketting. Het kind, de ouders, alle professionele en andere partners spreken we gelijkwaardig aan. Kasterlinden wil kinderen de beste kansen geven om hun weg te vinden, zowel nu als in de toekomst.

Kasterlinden zet het kind als partner centraal en besteedt aandacht aan de totale ontwikkeling.

School en internaat streven naar een evenwicht tussen alle domeinen van de ontwikkeling van een kind. We houden rekening met ieders specifieke ontwikkelingsbehoefte.

Onderwijzen is een actief proces dat iedereen stimuleert om te handelen. Kinderen en begeleiders worden creatief geprikkeld om samen op onderzoek te gaan. Vanuit interactie en dialoog leren ze keuzes te maken en om te gaan met hun beslissingen. Kasterlinden werkt functioneel en toekomstgericht: leerstof is een middel, geen doel op zich.

Ook de talenten van de medewerkers zetten we in. Positieve verwachtingen geven aan iedereen de meeste groeikansen. Kasterlinden reflecteert over zijn eigen werking, vraagt, evalueert en stuurt bij waar dat nodig is. Betrokkenheid is het sleutelwoord.

Om een bloem te laten groeien,
trek je niet van boven aan haar blaadjes,
maar geef je ze van onder water.

Bloem visie