Naar homepagina Kasterlinden

Type 2, 4, 6, 7 auditief

Type basisaanbod, type 3, type 7 stos en type 9
Leerlingen met een licht verstandelijke beperking of leerstoornis (type basisaanbod), emotionele of gedragsstoornis (type 3) , spraak – of taalstoornis (7stos) of een autismespectrumstoornis (type 9) met (gemotiveerd) verslag kan door de school gewoon onderwijs voor ondersteuning aangemeld worden bij een ondersteuningsnetwerk.

Voor leerlingen die een HGD-traject doorlopen hebben in de richting van een gedrags- of emotionele stoornis (en dat opgestart werd in het voorafgaande schooljaar), kan ook ondersteuning aangevraagd wanneer er (nog) geen psychiatrische diagnose werd gesteld.

De school gewoon onderwijs stelt in samenspraak met CLB en ouders een ondersteuningsvraag op en meldt aan bij het netwerk waarbij ze als school zijn aangesloten.

Van Hageland tot Pajottenland zijn er 20 regioteams die elk werken met 8 tot 12 ondersteuners. Elk regioteam komt regelmatig samen met de regiocoach. Ze wisselen expertise uit, verwerken zinvolle kaders en bespreken casussen. De regiocoach is het aanspreekpunt voor de ondersteuners, scholen, CLB’s en ouders van die regio.

Ben je school van OndersteuningsNetWerk Centrum met een ondersteuningsvraag voor een leerling type basisaanbod, 3, 7 stos of 9? Dan kan je jouw ondersteuningsvraag via dit aanmeldingsformulier indienen.

Type 2, type 4, type 6 en type 7 aud
Voor de leerlingen die vallen onder de types 2, 4, 6, 7 auditief voorziet het ondersteuningsmodel ondersteuning vanuit de scholen buitengewoon onderwijs van deze doelgroepen. Dit betekent dat scholen samen met ouders en CLB kunnen kiezen met welke school voor buitengewoon onderwijs zij wensen te werken voor deze types.

Kasterlinden is aangesloten bij ONW Centrum als school buitengewoon onderwijs voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief en er is een regionaal samenwerkingsverband.  Dit betekent dat elke school, ongeacht netwerk of onderwijsnet, binnen het werkingsgebied van ONW Centrum ondersteuning kan aanvragen bij Kasterlinden. Bij de schoolkeuze streven ze samen met de school/scholen voor buitengewoon onderwijs naar een efficiënte inzet van middelen en minder versnippering van ondersteuning door verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs voor vergelijkbare ondersteuningsvragen.

De verschillende doelgroepen (2, 4, 6, 7 aud) vormen teams en zij beantwoorden de ondersteuningsvragen type 2, 4, 6 en 7 aud binnen het werkingsgebied van het ONW Centrum.  Deze teams wisselen expertise uit, verwerken zinvolle kaders en bespreken casussen. De doelgroepcoach is het aanspreekpunt voor de ondersteuners, scholen, CLB’s en ouders van die doelgroep.

Wil je voor een leerling binnen type 2467aud flexibele ondersteuning op maat aanvragen? Dat kan via het aanmeldingsformulier.

 

 

kaart netwerk