Naar homepagina Kasterlinden

Kasterlinden BuSO neemt deel aan het project kinder- en jongerencoach

Gepubliceerd op 27-11-2019

De Nederlandstalige Brusselse scholen van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) streven ernaar kwaliteitsvol onderwijs op maat te bieden voor elke leerling, ongeacht maar ook rekening houdend met diens afkomst, achtergrond, thuissituatie, religie, cultuur, nationaliteit, taal of bagage. Door in te zetten op een breed, inclusief en gestructureerd zorgbeleid op verschillende niveaus met leerlingbegeleiding op maat, waarbij de ouder en school een (h)echt partnerschap aangaan en waarin specifieke aandacht wordt besteed aan onderwijsloopbaanbegeleiding, studeren en leren en psychisch en sociaal functioneren, trachten wij de sociale inclusie te bevorderen en elkeen gelijke onderwijskansen te bieden. Dit wordt ook verwacht vanuit het nieuwe decreet Leerlingbegeleiding dat sinds dit schooljaar van kracht is en als erkenningsvoorwaarde geldt. Dit vereist echter een zekere expertise en specifieke vaardigheden die onze schoolteams niet altijd hebben meegekregen in hun opleiding.

Zestien zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingbegeleiders, leerkrachten en eventueel een directeur uit acht GO!-basisscholen, drie secundaire scholen van GO! Scholengroep Brussel en een VGC-onderwijsinstelling voor buitengewoon secundair onderwijs zullen het hele opleidingstraject tot Kinder- en Jongerencoach doorlopen. Op die manier zullen ze de nodige theoretische inzichten verwerven, alsook de praktische vaardigheden, tools en attitudes om, samen met de ouders en het hele schoolteam, hun leerlingen op de verschillende niveaus breed en toch op maat te begeleiden en te ondersteunen.

Ze kunnen beter omgaan met leer- en gedragsproblemen en conflicten, maken de leerlingen wegwijs in de voor hen meest geschikte leermethode en studieloopbaan en bieden hen de nodige tools om zelf problemen op te lossen, aan hun eigen groeiproces te werken en zichzelf te ontwikkelen tot actieve burgers in onze maatschappij, waardoor hun zelfvertrouwen, welbevinden en leerprestaties verhogen en de vroegtijdige schooluitval verlaagt. Ook zullen onze teams meer inzicht verwerven in de systemen en dynamieken die een mens vormen en de nodige internationale competenties verwerven om culturele, taal- en meningsverschillen te kunnen kaderen in de context van het kind of de ouder. Zo zal er meer begrip ontstaan en zullen ze beter kunnen inspelen op de specifieke noden van elkeen. Op die manier kunnen we (h)echte partnerschappen aangaan met de ouders in de ondersteuning, opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Door op verschillende onderwijsniveaus (kleuter, lager, secundair, buitengewoon onderwijs), met verschillende inrichtende machten (GO! Scholengroep Brussel en VGC) en verschillende ondersteunende diensten (Pedagogische begeleidingsdiensten en Centrum Leerlingbegeleiding) samen te werken, verwerven we een waaier aan expertise, bouwen we een netwerk van coaches uit en creëren we een breed, gestructureerd en inclusief zorgbeleid, waardoor we de impact vergroten en meer leerlingen bereiken en helpen.

Mobiliteiten

Op 15 en 16 november 2019 volgen onze deelnemers een training Ik Leer Leren in Bergen Op Zoom (NL).

Op 19 en 20 maart en 2 en 3 april 2020 volgen ze de basisopleiding tot Kindercoach. In een aantal thema’s verdiepen ze zich verder tijdens de vervolgopleidingen Systemisch/contextueel werken op 17 en 18 september 2020 en Opvoedcoaching op 18 en 19 maart 2021.

Ten slotte staan er ook twee praktijkdagen op het programma. Op 6 en 7 mei 2021 worden de opgedane kennis en vaardigheden geoefend en toegepast in de analyse van voorbeeldcasussen.

Logo's Europese Commissie, Erasmus+, nationaal agentschap Epos