Handelingsgericht werken

Het doel van handelingsgericht werken is de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren, over alle fases van het zorgcontinuüm heen.

De 7 uitgangspunten zijn heel vanzelfsprekend, toch is het belangrijk om hier bewust en actief mee om te gaan. Handelingsgericht werken zet neuzen in dezelfde richting, we werken op deze manier aan goed onderwijs. 1. HGW is doelgericht. 2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming. 3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. 5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang. 6. De betrokkenen werken constructief samen. 7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Inclusie

Inclusie is een mooi begrip dat volwaardige participatie in de maatschappij van personen met een beperking moet mogelijk maken. Maar wat is nu eigenlijk inclusie? En wat is het verschil met integratie? Bij integratie is het de persoon met een beperking die zich in de maatschappij moet integreren. Inclusie gaat een stap verder. Bij inclusie moet ook de maatschappij inspanningen doen, de omgeving zal zich dan aanpassen aan de persoon met een beperking. Het inclusief denken is, ook in het een onderwijs, een belangrijk ankerpunt om de zorgnoden van alle leerlingen op een succesvolle manier te kunnen beantwoorden. 

Het antwoord op de noden van de leerling ligt in de eerste plaats in het gewoon onderwijs. Elke school in het regulier onderwijs, moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en op zoek gaan naar redelijke aanpassingenDat is hét uitgangspunt van het begeleidingsdecreet.

Als de basiszorg en verhoogde zorg door de school niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is, of een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise vragen. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs

Wij zetten heel hard in op deze kerngedachte: inclusie. Samen met het schoolteam, ouders en CLB gaan we op zoek naar redelijke aanpassingen. Zodat de leerling met een verhoogde zorgnood op een volwaardige manier kan participeren in de klas- en schoolomgeving. Deze film geeft een mooie voorstelling weer.

visualisatie van inclusie

Golden circle

Om tot een succesvolle ondersteuning te komen is een goede communicatiestrategie erg belangrijk. Als ondersteuningsmodel baseren we ons hiervoor op de golden circle van Simon Sinek. Het model omvat 3 communicatiekringen waarbij 'waarom' het vertrekpunt is. Weten waarom je iets doet, zorgt voor een doelgerichte communicatie en verhoogt de betrokkenheid. Ten tweede is het belangrijk om een strategie (hoe?) te bepalen: Welke acties gaan we ondernemen? Wie doet wat? Deze twee uitgangspunten komen terug in onze communicatiestrategie en zie je in ons werk op de klasvloer (wat?). 

Visuele voorstelling van de golden circle

Oplossingsgericht werken

Een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte in je klas is een uitdaging. Als ondersteuningsmodel willen we een belangrijk steunpunt zijn. Om deze uitdaging aan te gaan, vertrekken we vanuit de gewenste situatie. De kern van het oplossingsgericht werken richt zich hierbij op de competenties, talenten en mogelijkheden van de leerling en leerkracht. Stap voor stap werken we toe naar de gewenste situatie. De focus ligt op: 

  • Doe meer van wat goed of beter werkt en vertel het verder.
  • Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders.
  • Geen enkel probleem doet zich 24 uur per dag voor. We gaan dus op zoek naar de uitzonderingen: wanneer doet het probleem zich niet of minder voor? En wat doen we in die situaties anders?
  • Focus op de toekomst.
  • Uitgaan van talenten.
  • Mandaat is de basis voor samenwerking en duurzame ontwikkeling.